Regulamin portalu internetowego

Portal internetowy dostępny pod adresemhttps://adbot.pl/udostępniony jest przez Administratora na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

Dane kontaktowe Administratora:

– adres e-mail: info@adbot.pl.

§1.Definicje

 1. Portal – portal internetowy działający pod adresemhttps://adbot.pl/.
 2. Administrator – Bartłomiej Ożga wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Adbo Media pod adresem ul. Abramowicka 157B, 20-391 Lublin, NIP: 9462622344, REGON: 369188408, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
 3. Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Portalu.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.
 5. Usługa płatna –usługa, której świadczenie uwarunkowane jest wniesieniem opłaty przez Użytkownika.
 6. Ogłoszenie – przygotowane przez Użytkownika ogłoszenie stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.
 7. Formularz ogłoszenia – formularz dostępny na Portalu umożliwiający publikację ogłoszenia.
 8. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta użytkownika na Portalu z wykorzystaniem Formularza rejestracji.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Portalu umożliwiający założenie Konta użytkownika.
 10. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika w tym informacje o jego Ogłoszeniach.
 11. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o usługach i promocjach Administratora bądź jego partnerów biznesowych.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Portalu.

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu Usługi niewymagające rejestracji, w szczególności usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych na Portalu oraz możliwość przeglądania Ogłoszeń oraz usługę typu „Newsletter”.
 2. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu Usługi wymagające rejestracji, w szczególności:
 3. umożliwia dostęp do Konta użytkownika,
 4. umożliwia zamieszczanie Ogłoszeń.
 5. Administrator świadczy Usługi bezpłatnie lub za odpłatnością na zasadach określonych Regulaminem.
 6. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Użytkownika do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na Portalu.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 8. Koszt Usług płatnych określony jest w Cenniku dostępnym na Portalu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu w myśl §12 ust. 1 Regulaminu. Zmiana Cennika nie dotyczy Użytkownika, który zamówił usługę płatną w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Cennika.
 9. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
 10. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 11. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
 12. dostęp do poczty elektronicznej.
 13. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

§4. Rejestracja na Portalu

 1. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie Formularza rejestracji dostępnego na Portalu lub poprzez zalogowanie się z wykorzystaniem własnego profilu na zewnętrznych portalach społecznościowych.
 2. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
 3. Dokonując rejestracji na Portalu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 4. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.
 5. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Użytkownika.
 6. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta użytkownika innym podmiotom.
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie na Portalu.

§5. Konto użytkownika

 1. Po poprawnym przebiegu procesu rejestracji w ramach Portalu tworzone jest Konto użytkownika.
 2. W ramach Konta Użytkownik posiada m. in. możliwość przeglądania statystyk opublikowanych Ogłoszeń, przeglądania Opinii oraz zarzadzania Ogłoszeniami.
 3. W ramach korzystania z Portalu Użytkownik może umieszczać treści zależnie od rodzaju Usługi, z której korzysta. Treści zamieszczane na Portalu muszą zawsze odpowiadać celowi Usługi, w ramach której udostępniono możliwość dodawania treści.
 4. Użytkownik nie może zamieszczać treści:
 5. nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalających popełnienie takiego czynu,
 6. obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
 7. pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
 8. znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób,
 9. propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
 10. naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
 11. mających charakter bezprawny,
 12. posiadających odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
 13. zawierających informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności osoby publikującej treści lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Administratora.
 14. Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek treści na Portalu zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych treści oraz ich publikacji.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści zamieszczanych przez Użytkownika w ramach Portalu, co może skutkować usunięciem treści z Portalu w przypadku, gdy zamieszczona przez Użytkownika treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 16. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta użytkownika po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń.
 17. Administrator posiada prawo do usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik nie spełnił swojego zobowiązania względem Usługodawcy po uprzednim wezwaniu, narusza postanowienia Regulaminu pomimo uprzedniego upomnienia lub w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Administratora lub innych Użytkowników. Usunięcie Konta użytkownika może skutkować zaprzestaniem świadczenia przez Administratora Usług płatnych, których świadczenie jest uwarunkowane posiadaniem aktywnego Konta użytkownika.
 18. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto użytkownika. W tym celu Użytkownik przesyła na adres poczty elektronicznej Administratora wiadomość zawierającą żądanie usunięcia Konta. Wiadomość powinna zostać wysłana z adresu poczty elektronicznej Użytkownika wykorzystanego do rejestracji na Portalu. Usunięcie Konta użytkownika może skutkować zaprzestaniem świadczenia przez Administratora Usług płatnych, których świadczenie jest uwarunkowane posiadaniem aktywnego Konta użytkownika.
 19. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 9, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot płatności uiszczonej Administratorowi tytułem świadczenia Usługi płatnej.

§6. Zasady zamieszczania Ogłoszeń

 1. W celu zamieszczenia Ogłoszenia Użytkownik wypełnia Formularz ogłoszenia dostępny po zalogowaniu się na Koncie użytkownika i wybraniu opcji „Dodaj Ogłoszenie”.
 2. Wypełniając Formularz ogłoszenia Użytkownik jest zobowiązany do wskazania co najmniej informacji obowiązkowych oznaczonych gwiazdką (*) oraz wybrania kategorii, pod którą Ogłoszenie ma zostać opublikowane.
 3. Treść Ogłoszeniamusi zostać sformułowana w języku polskim, pozostawać zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz nie może naruszać postanowień §5pkt 4 Regulaminu.
 4. Użytkownik nie może oferować produktów, usług lub pracy, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje, w szczególności:
 5. oferować towarów, których obrót podlega ograniczeniom, szczególnym warunkom sprzedaży lub jest wyłączony na podstawie prawa polskiego lub europejskiego,
 6. oferować towarów obciążanych prawami na rzecz osób trzecich lub co do których nie posiada prawa do rozporządzania poprzez przeniesie prawa własności i wydanie kupującemu,
 7. oferować świadczenia usług lub poszukiwać kandydatów do pracy o charakterze seksualnym.
 8. Użytkownik posiada możliwość edycji Ogłoszenia po jego opublikowaniu na Portalu.
 9. Opublikowane Ogłoszenie dostępne jest dla wszystkich Użytkowników odwiedzających Portal.
 10. Ogłoszenie dostępne jest na Portalu niezwłocznie po jego publikacji przez Użytkownika. Ogłoszenie jest ważne, tj. publikowane jest przez okres kolejnych 90 dni o ile wcześniej nie zostało usunięte przez Użytkownika lub przez Administratora Portalu zgodnie z § 5 pkt 6 Regulaminu.
 11. Użytkownik publikuje Ogłoszenie bezpłatnie. Użytkownik publikując Ogłoszenie może skorzystać z Usług płatnych w postaci opcji dodatkowych Ogłoszenia, tj. Odświeżenia, Wyróżnienialub Promowania. Cennik usług dodatkowych oraz warunki świadczenia określone są na Portalu.
 12. Odświeżenie polega na aktualizacji pozycji Ogłoszenia poprzez jednokrotne umieszczenie na początku listy w danej kategorii.
 13. Wyróżnienie polegana wyświetlaniu Ogłoszenia na liście w danej kategorii w sposób wyróżniający się spośród zwykłych Ogłoszeń poprzez oznaczenie wyróżniającym się kolorem i tłem.
 14. Promowanie polega na rotacyjnym wyświetlaniu Ogłoszenia na początku listy Ogłoszeń w danej kategorii oraz umieszczenie Ogłoszenia na wyróżniającym się tle.
 15. Okres aktywności opcji dodatkowych liczony jest z dokładnością do daty i godziny ich aktywacji.
 16. Opcjedodatkowe są realizowane względem pojedynczego Ogłoszenia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność usługi odświeżenia, wyróżnienia lub promowaniarozumianą jako rzeczywiste zwiększenie zainteresowania Ogłoszeniem.
 17. Użytkownik z chwilą publikacji Ogłoszenia udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z treści Ogłoszenia (w części lub w całości) poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie na Portalu,a także u partnerów Administratora za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Portalu, w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu.
 18. Licencja udzielana jest przez Użytkownika bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Użytkownika i innych podmiotów uprawnionych do treści.
 19. Licencja wygasa z chwilą usunięcia przez Użytkownika treści z zasobów Portalu.

§7. System Opinii

 1. System opiniowania służy wymianie informacji i opinii pomiędzy Użytkownikami.
 2. Użytkownik zarejestrowany posiada możliwość zamieszczania opinii i oceny innego Użytkownika o ile skorzystał z jego oferty w związku z publikacją Ogłoszenia lub podjął kontakt z Użytkownikiem w związku z jego Ogłoszeniem.
 3. Opinia Użytkownika musi dotyczyć ściśle Ogłoszenia, w szczególności przebiegu transakcji, poziomu obsługi i komunikacji oraz jakości usługi lub towaru.
 4. Oceny i opinie powinny być obiektywne oraz odzwierciedlające faktyczny poziom jakości usługi świadczonej przez Użytkownika.
 5. Użytkownik zamieszcza opinię wyłącznie na własną odpowiedzialność, a tym samym przyjmuje na siebie roszczenia osób trzecich z tytułu ewentualnego naruszenia ich praw.
 6. Do treści opinii stosuje się odpowiednio postanowienia §5 pkt4 Regulaminu.
 7. Ocena uzyskana przez Użytkownika prezentowana będzie na Portalu na jego Ogłoszeniach w skali od 1 do 5na podstawie średniej wszystkich ocen przez niego otrzymanych.

§8. Ogłoszenia Towarzyskie

 1. Na Portalu nie są publikowane Ogłoszenia o charakterze towarzyskim.
 2. Wybór przez Użytkownika kategorii „Towarzyskie” skutkuje przeniesieniem Użytkownika na strony internetowe prowadzone przez podmioty trzecie niezależne od Administratora.
 3. Administrator nie odpowiada za charakter i treść stron internetowych dostępnych po wyborze kategorii „Towarzyskie”.

§9. Metody płatności

 1. Administrator umożliwia dokonywanie płatności za Usługi płatnew formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, którego operatorem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z regulaminem systemu płatności elektronicznych PayU.
 2. Za moment dokonania płatności przyjmuje się poprawną autoryzację płatności przez operatora systemu płatności elektronicznych.
 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Administrator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

§10. Odpowiedzialność

 1. konsumentom.

§11. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Administratora.
 2. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w postaci udostępnienia Konta użytkownika, Administrator usuwa Konta użytkownika z Portalu.
 3. Usunięcie Konta użytkownika może spowodować zakończenie usług świadczonych przez Administratora na rzecz Użytkownika.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do usunięcia Konta użytkownika za okresem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy od ostatniej aktywności na Koncie użytkownika minęło co najmniej 6 miesięcy albo gdy od dnia rejestracji na Portalu przez okres 3 miesięcy Użytkownik nie podjął żadnej czynności związanej z usługami świadczonymi za pośrednictwem Portalu.
 6. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W celu zachowania terminu należy wysłać Administratorowi jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Administrator zwraca Użytkownikowi otrzymaną od niego płatność w ciągu 14 dni na rachunek bankowy z którego Użytkownik dokonał płatności za Usługę.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługa została zrealizowana za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§12. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Portalu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§13. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora na stronach Portalu.
 3. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:
 5. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
 6. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na stronach Portalu treści,
 7. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§14.Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Portalu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie polskiemu sądowi powszechnemu zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.01.2021 r.